آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادگیری محرک - پاسخ


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
یادگیری محرک - پاسخ

واژه انگلیسی
Stimulus - response learning

توضیحات
اصطلاحی پوششی برای هر نوع یادگیری است که فرض می‌شود اساساً تحت تأثیر یک رابطه یا پیوند بین محرکی خاص و پاسخی خاص نسبت به آن است. در سلسله مراتب یادگیری گانیه یادگیری محرک و پاسخ بعد از یادگیری علامتی (signal learning) مطرح است که به ‌مثابهٔ تشکیل یک رابطهٔ منفرد بین یک محرک و یک پاسخ است و با یادگیری علامتی از این جهت فرق دارد که پاسخ دقیق و ارادی است. این پاسخ یک پاسخ هیجانی پراکنده و غیرارادی نیست. شرطی ‌شدن وسیله‌ای و یادگیری کوشش و خطا نمونه‌هائی از یادگیری محرک - پاسخ هستند.