آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رفتار کلیشه‌ای


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
رفتار کلیشه‌ای

واژه انگلیسی
Stereotyped behavior

توضیحات
رفتار انعطاف‌ناپذیر با الگوئی ثابت ، بدون تعدیل متناسب با شرایط تغییر.