آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تست‌های زنجیره‌ای پیشرفت آموزشی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تست‌های زنجیره‌ای پیشرفت آموزشی

واژه انگلیسی
STEP (Sequential Test of Educational Progress)

توضیحات
یکی از نمونه‌های مجموعه آزمون‌های پیشرفت تحصیلی است. این آزمون برای سطوح مختلف ، از کلاس چهارم ابتدائی تا سال دوم دانشکده و پس از آن طرح‌ریزی شده‌اند. در هر سطح هفت آزمون به‌عمل می‌آید: آزمون‌های چند جوابی در خواندن ، نوشتن ، ریاضیات ، علوم ، مطالعات اجتماعی ، گوش‌ کردن و نیز یک آزمون مقاله‌نویسی. تأکید عمده بر انطباق مهارت‌های آموخته‌ شده برای حل مسائل تازه است.