آفتاب

واژه نامه های آفتاب

وضع موجود


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
وضع موجود

واژه انگلیسی
Status quo

توضیحات
فعالیتی است در مرحلهٔ‌ شناسائی مشکل که حالت موجود یا شرایط موقعیت مشخص ‌شده را در زمانی معین معلوم می‌سازد. برای مثال در مورد مسائل آموزشی می‌توان یک همه‌پرسی از شاگردان به‌عمل آورد ، تا نگرش جاری آنها را شناسائی کرد.