آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تحلیل اجزا


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تحلیل اجزا

واژه انگلیسی
Component analysis

توضیحات
- فرایندی که توسط طراح یک سیستم اعمال می‌شود تا بتوانند نیروی انسانی و ابزار و وسایل قابل جانشین را که دارای قابلیت لازم برای انجام فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سیستم می‌‌‌باشند ، مشخص سازد. - اصطلاحی کلی برای هرگونه تحلیل متکی بر تعئین عناصر و اجزاء سازنده یک ترکیب