آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اجزا ، مؤلفه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اجزا ، مؤلفه

واژه انگلیسی
Component

توضیحات
- قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تشکیل‌دهندهٔ یک سیستم که به منظور انجام فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص موردنیاز برای نیل به هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستم انتخاب می‌شوند. در آموزش و پرورش ، اجزای انسانی از قبیل یادگیرنده ، معلم و مشاور و وسایل کمکی مانند کتاب ، رسانه‌های دیداری-شنیداری ، تجهیزات مانند کلاس‌های درس ، زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازی ، و سایر مواد و وسایل مالی وجود دارد. - هریک از جمله‌های عبارت جمع‌برداری را مؤلفه گویند.