آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کلاس تکمیلی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کلاس تکمیلی

واژه انگلیسی
Completion class

توضیحات
کلاس ویژه‌ای که برای تکمیل درس دانش‌آموزان ، بیشتر برای عقب‌مانده‌های ذهنی و پائین‌تر از عادی دایر می‌شود.