آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جبران


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جبران

واژه انگلیسی
Compensation

توضیحات
- جبران یک عمل دفاعی (مکانیسم دفاعی) است که فرد به‌وسیله آن درصدد تأمین هدف خود برمی‌آید. افرادی که نمی‌توانند از طریق معینی تمایلات خود را ارضا نمایند راه دیگری برای انجام این امر انتخاب می‌کنند. گاهی ممکن است به‌منظور جبران ناراحتی هدف خود را نیز تغئیر دهند. به‌طورکلی تغئیر راه و هدف در جریان جبران به‌اندازه انتخاب هدف عالی یا تصعید (sublimation) عمیق نیست. شاگردی که در دروس علمی نمی‌تواند موفقیت شایانی کسب کند با فراگرفتن مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدنی سعی می‌کند در فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ورزشی پیروزی عمده‌ای به‌دست آورد. - جبران یکی از مکانیسم‌های دفاعی خود است که مشخصه آن رفتاری است که به منظور متوازن‌سازی تقابلی کمبودی یا خیالی طرح‌ریزی می‌شود. - جبران ازجمله مکانیسم‌های دفاعی شخصیت است و شخص می‌خواهد از راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگونی نقایص ، معایب و ناتوانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی را که در خود احساس می‌کند اعم از بدنی ، عقلی ، اقتصادی و اجتماعی ، حقیقی یا خیالی پنهان دارد و برای کسب برتری ، رفتارهای دیگری در پیش‌ گیرد. - فروید آن را یکی از مکانیسم‌های دفاعی اساسی می‌شمارد که برخی از مردم برای پوشاندن کمبودها و ممانعت از نفوذ آنها در خودآگاه از آن استفاده می‌کنند.