آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آموزش و پرورش تطبیقی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آموزش و پرورش تطبیقی

واژه انگلیسی
Comparative education

توضیحات
- مطالعه مقایسه‌ای تئوری و عمل آموزش و پرورش در کشورهای مختلف به‌منظور به‌دست‌آوردن شناخت عمیق و وسیع از مسائل و مشکلات تربیتی در جهان است. -منظور ار آموزش و پرورش تطبیقی ، کاربرد فنون مقایسه برای مطالعه جنبه‌های مشخصی از مسائل تربیتی است. - از نظر "ورتون مالینسون" آموزش و پرورش تطبیقی بررسی و تحلیل منظم و سیستماتیک سایر فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی منتج از آنهاست تا ضمن کشف شباهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تقاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معلوم شود که برای مسائل و مشکلات یکسان ، راه‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی ارائه می‌شود. له‌تان‌خوی (Le Than Kohi) آموزش وپرورش تطبیقی را دانشی می‌داند که در ارتباط با زمینه‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف در جستجوی تحلیل و تفسیر شباهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی است که میان رویدادهای آموزش و پرورش این جوامع وجود دارد. با توجه به تعاریف فوق آموزش و پرورش تطبیقی را می‌توان روش تحقیقی تلقی کرد که از طریق مقایسه (تجزیه و تحلیل شباهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) دو یا چند نظام تربیتی ، هدف از رسیدن به شناخت تازه‌ای در زمینهٔ‌ نظری و عملی را دنبال می‌کند و این مقایسه را از طریق بررسی سازمان ، تشکیلات و ساختار آموزش و پرورش ، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی ، فلسفه و هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تربیتی ، برنامه‌ها ، روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و محتوای کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نحوه ارزشیابی آن نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تحقق می‌بخشد. اصولاً مطالعات و پژوهش تطبیقی در زمینهٔ آموزش و پرورش در تحقق اهداف ذیل توسعه یافته است: ۱. برنامه‌ریزی ۲. برقراری توسعه وهمکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های امکان‌پذیر فرهنگی بین ممالک مختلف جهان ۳. معرفی نوآوری آموزش و شناخت مسائل جهانی آموزش و پرورش . ایساک کندل (Issac Kandel) که به پدر دانش تعلیم و تربیت تطبیقی موسوم است ، ارزش عمده پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تطبیقی در زمینه تعلیم و تربیت را (الف): در تجزیه و تحلیل علل به‌وجود آورنده مسائل و معضلات تعلیم و تربیت (ب) مقایسه تفاوت‌های موجود بین نظام‌های آموزش و پرورش ممالک مورد مطالعه با ذکر دلایل مبتنی بر وجود این تفاوت و بالاخره نشان‌دادن شیوه‌های متفاوت برخورد و طرق حل مشکلات در جوامع مورد مطالعه ، می‌داند.