آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای

واژه انگلیسی
Comparative analysis

توضیحات
در تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای علاوه بر اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده به‌صورت توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرند ، بلکه با یکدیگر مقایسه می‌شوند ، سؤالی که در این تجزیه و تحلیل مطرح است این است که آیا شاخص آماری محاسبه شده بزرگتر یا کوچکتر از شاخص آماری دیگر است. به این معنا که دو یا چند شاخص آمار توصیفی (میانگین ، میانه ، انحراف استاندارد و واریانس) مورد مقایسه واقع می‌شوند. در این روش علاوه بر محاسبه شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توصیفی از آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمار استنباطی برای مقایسه عملکرد در گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز استفاده می‌شود. آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آماری در این نوع تجزیه و تحلیل به‌منظور تصمیم‌گیری دربارهٔ رد یا قبول فرضیه پژوهشی به‌کار برده می‌شود.