آفتاب

واژه نامه های آفتاب

علم عوام


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
علم عوام

واژه انگلیسی
Commonsens knowledge

توضیحات
- به‌معنای دانشی که به‌صورت پیش‌پا افتاده در گرداندن چرخ زندگی روزمره به‌کار می‌رود. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان مثال؛ دانستن طرز پست‌کردن نامه. - دانش عملی ، تجربی است ، ولی در عین حال پراکنده و نامتجانس است ، در نتیجه این نوع علم نمی‌توان از فعالیت عملی فراتر رفت.