آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حس مشترک ، عقل سلیم ، حس عام


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
حس مشترک ، عقل سلیم ، حس عام

واژه انگلیسی
Common sense

توضیحات
۱- مرکزی که بنا به‌عقیده ارسطو حواس دیگر در آنجا جمع و متحد می‌شوند و به‌مفهوم ارسطوئی ، توانائی فهم کیفیات یکی شیء با استفاده از سایر حواس است. ۲- توانائی درک کیفیات مشترک برای تمام حواس (زمان ، فضا ، تعداد) ۳- عقاید ، باورها و برداشت‌های عملی مشترک مردم ۴- در زمان عامیانه به‌معنی قضاوت خوب و منطقی و استعداد برگزیدن نوع درست عمل در امور عملی بدون مراجعه و توسل به تئوری ساخته شده است بدین‌سبب ، روان‌شناسان گاه از آن به‌عنوان عقل سلیم نیز نام می‌برند.