آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمودار دایره‌ای


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نمودار دایره‌ای

واژه انگلیسی
Circle chart

توضیحات
روشی آماری برای نشان‌دادن اجزای متشکله یک رقم کلی ، در این روش دایره به قطعات مختلفی برحسب اهمیّت و درصد هریک از اجزا تقسیم می‌گردد.