آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدل ارزشیابی سیپ


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مدل ارزشیابی سیپ

واژه انگلیسی
CIPP (Context- Input-Product-Process) evaluation model

توضیحات
مدلی است که از سوی استافل بیم (Stufflebeam, Daniel) ارائه گردیده و در ارتباط با مسئله ارزشیابی است. اما با این‌حال مدل مزبور از سوی برنامه‌ریزان آموزشی نیز ارزشمند تلقی می‌شود. الگوی ارزشیابی سیپ چهار نوع ارزشیابی را ارائه می‌کند. ۱- ارزشیابی زمینه (context): تحلیل سیستماتیک عوامل جمعیتی ، فرهنگی ، تاریخی و اجتماعی و اقتصادی مرتبط به مسئله را دربرمی‌گیرد. هم‌چنین شامل بررسی محیطی که برنامه ایجاد تغئیرات در آن اجرا می‌شود نیز می‌باشد. ۲- ارزشیابی درون‌داد (input): شامل بررسی تسهیلات ، کارکنان خدمات و مواردی نظیر آن است که برای استفاده در هر طرحی مورد نیاز می‌باشد. ۳- ارزشیابی فراگرد (Process): به‌کارگیری روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، شامل توالی مراحل ، شرایط و نقش عوامل و اجزای یک برنامه می‌باشد. ۴- ارزشیابی برون‌داد (Product): ارزشیابی اثربخشی (تحقق‌یافتن هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) ، به‌منظور تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به ادامه ، قطع ، تعدیل یا گسترش برنامه می‌باشد. در این الگو ، ملاک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اعتبار درونی و اعتبار بیرونی ، پایانی و عینیّت ، مرتبط‌بودن ، وسعت عمل ، متناسب‌بودن با شرایط زمانی ، قابلیت نفوذ و کارآئی مورد توجه قرار گرفته است. الگوی سیپ بر روشن‌کردن هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ثبات برنامه مورد ارزیابی تأکید دارد و مشاهده منظم را ، به‌مثابه وسیله‌ای برای پی‌بردن به اینکه آیا هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تحقّق یافته است یا نه ، توصیه می‌کند. در این الگو ، آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس مورد توجه قرار می‌گیرد و به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حاکم در زمان یا ارزشیابی یک برنامه ایجاد تغئیرات چندان تأکید نمی‌شود.