آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تربیت کودکی ، آموزش و پرورش کودکی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تربیت کودکی ، آموزش و پرورش کودکی

واژه انگلیسی
Childhood education

توضیحات
آموزش و پرورش را که در بچگی آغاز می‌شود و تا شروع دوران نوجوانی ادامه می‌یابد. در برابر آموزش نوجوان (adolescent deucation) و آموزش و پرورش بزرگسالان (adult education)