آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه درسی کودک‌محور


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
برنامه درسی کودک‌محور

واژه انگلیسی
Child-centred curriculum

توضیحات
آن برنامه درسی را گوین که براساس نتایج مطالعه رشد و تکامل کودک و ویژگی‌های ذهنی و نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های او تهیه وتنظیم شود. به‌عبارت دیگر ، برنامه درسی که براساس اصالت کودک تنظیم شده باشد.