آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تربیت کودک محوری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تربیت کودک محوری

واژه انگلیسی
Child centred education

توضیحات
به آن آْموزش و پرورش گفته می‌شود که در تمام فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود ، رشد و احتیاجات بدنی و روانی کودک را مورد توجه قرار دهد.