آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمودار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نمودار

واژه انگلیسی
Chart

توضیحات
۱- شکلی است که اطلاعات و اعداد و ارقام را به‌صورت تصویر نشان می‌دهد. ۲- نحوهٔ انجام کاری را به تفکیک مراحل آن نشان می‌دهد.