آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادگیری زنجیره‌ای


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
یادگیری زنجیره‌ای

واژه انگلیسی
Chained learning

توضیحات
پیوند دو یا چند یادگیری ساده یا محرک و پاسخ برای ایجاد یک واحد معنی‌دار را گویند. یادگیری زنجیره‌ای یکی از اصطلاحات به‌کار برده شده توسط گانیه در انواع یادگیری می‌باشد.(رجوع کنید به Gagne, conditions of learning)