آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مرکز رغبت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مرکز رغبت

واژه انگلیسی
Centre of interest

توضیحات
۱- واحد کاری که به‌طور طبیعی از رغبت و تجربه دانش‌آموزان سرچشمه می‌گیرد که خواندن ، نوشتن ، هنر ، نمایش ، موسیقی ، ریاضیات و ... را دربرمی‌گیرد. ۲- در تدریس ، واحد کاری را گویند که براساس رغبت و تجربه دانش‌آموزان انتخاب شده باشد.