آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه‌ریزی متمرکز


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
برنامه‌ریزی متمرکز

واژه انگلیسی
Centralized planning

توضیحات
در برنامه‌ریزی متمرکز همه برنامه‌ها به‌صورت مرکزی تنظیم می‌شود و به‌صورتی یکنواخت در سطح کشور به‌اجرا درمی‌آید. معمولاً کشورهای سوسیالیستی از این شیوه پیروی می‌کنند. اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی چنین وضعی داشت و برنامه به صورت الزامی تهیه و اجرا می‌شد. منظور از برنامه‌ریزی متمرکز آن بود که منابع کشور بایستی به‌صورت منصفانه و برحسب نیاز باتوجه به مسأله الاهم فالاهم بین مناطق مختلق توزیع شود و مقامات مرکزی به کلیه آنها نظارت داشته باشند. درحقیقت برنامه‌ریزی مرکزی به‌طورکلی در زمینهٔ آموزش و پرورش و چه در زمینه‌های مختلف دیگر از سیاست کلی کشور که تمرکز است پیروی می‌کند.