آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گرایش به مرکز


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
گرایش به مرکز

واژه انگلیسی
Central tendency

توضیحات
گرایش به مرکز یک توزیع عبارت است از معدل "یا نمره معرف" توزیع. یا به عبارت دیگر ، گرایش به مرکز از طریق مشخص‌کردن یک نمره که بیانگر معدل نمره‌های یک نمونه است ، نقطه مرکزی توزیع داده‌ها را تعئین می‌کند. معمولاً از سه شاخص گرایش به مرکز استفاده می‌شود که عبارتند از نما ، میانه و میانگین