آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قضیهٔ حد مرکزی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
قضیهٔ حد مرکزی

واژه انگلیسی
Central limit theorem

توضیحات
بین حجم نمونه و تمایل یک توزیع نمونه‌برداری برای نزدیک‌شدن به توزیع نرمال رابطه بسیار نزدیک وجود دارد. بسیاری از توزیع‌‌‌‌‌‌‌های نمونه‌برداری مبتنی بر n بزرگ را ، حتّی موقعی که خود توزیع جامعه قطعاً نرمال نباشد می‌توان نزدیک به توزیع نرمال دانست. این اصل فوق‌العاده مهمّ است که قضیهٔ حد مرکزی نامیده می‌شود.