آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرشماری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سرشماری

واژه انگلیسی
Census

توضیحات
- اصطلاح آماری است که معمولاً به شمارش تمامی واحدهای مورد بررسی اطلاق می‌شود. در مقابل sampling که در آن تعداد کمی از واحدها مورد بررسی قرار می‌گیرند و نتایج به‌دست آمده به کل جامه تعلیم داده می‌شود. - عبارت است از گردآوری داده‌ها نفوسی ، اقتصادی و اجتماعی راجع به کلیه کسانی که در داخل مرزهای یک کشور یا هر واحد جغرافیائی دیگر زندگی می‌کنند.