آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دیسک‌‌‌‌‌‌‌های فشرده فقط خواندنی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
دیسک‌‌‌‌‌‌‌های فشرده فقط خواندنی

واژه انگلیسی
CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory)

توضیحات
صفحه‌ای دایره‌ای شکل با ضخامت چند میلیمتر و پهنای چند سانتیمتر است. این دیسک‌‌‌‌‌‌‌ها باوجود حجم کم تا صدها برابر دیسک‌‌‌‌‌‌‌های معمولی اطلاعات ذخیره می‌کنند و تأثیر فراوان در انتقال ساده اطلاعات و بایگانی آنها دارند. همچنین در کلیه بخش‌‌‌‌‌‌‌های ثبت و بازیابی اطلاعات مانند نمایه‌‌نامه‌ها ، دایرهٔ‌المعارف‌ها ، فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌ها ، راهنماها و... به‌کار می‌رود.