آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تحقیق علّی - مقایسه‌ای یا تحقیق پس از وقوع


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تحقیق علّی - مقایسه‌ای یا تحقیق پس از وقوع

واژه انگلیسی
Causal - comparative or "erxpost facto" research

توضیحات
در روش تحقیق علّی - مقایسه‌ای پژوهشگر به‌دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوعی رفتار که قبلاً وجود داشته یا رخ داده از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنهاست. به‌عبارت دیگر پژوهشگر در پی بررسی امکان وجود روابط علت و معلولی از طریق مشاهده و مطالعه نتایج موجود و زمینهٔ قبلی آنها به امید یافتن علّت وقوع پدیده‌ها یا عمل است. از ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های این تحقیق این است که پژوهشگر هیچ‌گونه دخالتی در بروز آن حادثه نداشته است. از بارزترین نارسائی طرح پژوهش علّی ، عدم توانائی کنترل متغیرهای مستقل است و دیگر اینکه پژوهشگر هیچ‌گاه نمی‌تواند اطمینان کامل داشته باشد که عامل یا عواملی علّی واقعی که سبب وقوع عمل یا اثر مورد مطالعه شده است. مثال:بررسی عوامل مربوط به ترک تحصیل در دبیرستان‌‌‌‌‌‌‌های ناحیه ۱۷ آموزش و پرورش تهران با استفاده از اطلاعات ضبط‌شده در این مورد ظرف ۱۰ سال گذشته