آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رفتاردرمانی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
رفتاردرمانی

واژه انگلیسی
Behavior therapy

توضیحات
استفاده از اصول یادگیری در درمان اختلالات رفتاری را رفتاردرمانی گویند. رفتاردرمانی بر اصول یادگیری متکّی است و از شرطی‌سازی کلاسیک و شرطی‌سازی عامل استفاده می‌کند. رفتاردرمانی به مسائل خاص معطوف است و در مواردی که مسائل به‌وضوح مشخص شده و اهداف درمانی روشن است نتایج بهتری دارد.