آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرخ پایه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نرخ پایه

واژه انگلیسی
Bace rate

توضیحات
نرخ پایه ، به‌طورکلی ، فرکانس طبیعی وقوع هر واکنش ، آمار یا معیار دیگر در واحد زمانی مشخص است. نرخ پایه ملاکی برای سنجش آثار دستکاری خاص است ، مثلاً در ارزیابی یک برنامه درسی نمرات جدید با نمرات قبل از استفاده از روش تازه مقایسه می‌شود. در مطالعات شرطی‌سازی عامل ، آثار یک تقویت‌کننده جدید با مقایسه نرخ واکنش جدید با نرخ پایه واکنش قبل از انجام شرطی‌سازی مقایسه می‌شود.