آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارزشیابی (ارزیابی) برون‌‌داد یا بازدهی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ارزشیابی (ارزیابی) برون‌‌داد یا بازدهی

واژه انگلیسی
Output (product) evaluation

توضیحات
- سنجش کیفیت و کمیت محصول (عملکرد) نهائی برنامه و همچنین موردنظر قراردادن هرگونه محصول فرعی برنامه - ارزشیابی بازدهی و تفسیر و قضاوت درباره دستاوردها و یا محصول هر نوع برنامه می‌‌باشد.