آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پی‌‌آمد ، نتیجه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پی‌‌آمد ، نتیجه

واژه انگلیسی
Outcome

توضیحات
۱. عواقب اجتماعی و بازده حاصل از نتایج برای اجتماع ۲. هرگونه تغییر در محیط که در نتیجه رفتار ارگانیسم پدید می‌‌آید و یا بالعکس هرگونه تغییر در ارگانیسم در نتیجه رویدادهای محیطی