آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رفتار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
رفتار

واژه انگلیسی
Behavior

توضیحات
۱. هر فعالیت و عملی که موجود زنده انجام می‌‌دهد و متضمن کارهای آشکار و پنهان ، اعمال فیزیولوژیک عاطفی ، و فعالیت عقلی می‌‌باشد. ۲. یک بازتاب یا مجموعه بازتاب‌‌‌‌های فرد نسبت به یک وضع ، یک حرکت و جنبش. ۳. شیوه معمول عمل و زندگی ۴. اصطلاحی کلی و پوششی برای اعمال ، فعالیت‌‌ها ، بازتاب‌‌ها ، حرکات ، فرآیندها و به‌‌طور خلاصه هر واکنش قابل سنجش ارگانیسم. ۵. رفتار یعنی کاری که یک موجود زنده می‌‌کند. یعنی کلیه اعمال آن ، پاسخ به محرک‌‌ها ، چه حرکتی چه غده‌‌ای ، از انواع رفتار به حساب می‌‌آید. رفتار معمولاً پیچیده است و در موقعیت‌‌های واقعی به ندرت ساده است. حتی یک عمل به ظاهر ساده هم معمولاً از مجموعه‌‌ای از رفتارهای کوچک تشکیل شده است. رفتار ، موضوع کار روانشناسان است. در حال حاضر می‌‌بینیم که روانشناسان از لحاظ کاربرد واژه رفتار به دو گروه تقسیم می‌‌شوند. بعضی ترجیح می‌‌دهند معنای آن را به کارکردهای قابل مشاهده محدود کنند و بعضی هم اصرار دارند که از رخدادهای ناآشکار را نیز در آن بگنجانند. برای تسهیل کار بهتر است همیشه اگر مقصودمان صحبت از افکار و احساسات به منزله انواع رفتار است صفت ناآشکار را بعد از واژه رفتار بیاوریم. در غیر این صورت تفاهم لازم ایجاد نمی‌‌شود.