آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تجرید ، انتزاع


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تجرید ، انتزاع

واژه انگلیسی
Abstraction

توضیحات
۱- تشخیص عوامل مشترک در موقعیت‌هائی که از نظر جنبه‌های دیگر ، متفاوت هستند. ۲- تشخیص خصوصیات اشیاء و درک اختلافات و روابط آنها با هم ، فرد را به تجرید وامی‌دارد. در جریان تجرید فرد امور ادراک‌شده را باهم مقایسه می‌کند ، جنبه‌های مشترک و متفاوت آنها را در نظر می‌گیرد ، آن‌گاه خصوصیات عمومی و مشترک را از آنها انتزاع می‌کند و به صورت مفاهیم کلی درمی‌آورد. ۳- تجرید ذهنی یا عقلی است که شخص در آن از بعضی مشخصات یا صفات اختصاصی یک چیز صرف‌نظر می‌کند و ذهن خود را در یک نقطه یا خط فکری منحصر می‌سازد مانند توجه فعالیت ذهن به رنگ کتاب با صرف‌نظر از صفحات دیگرش ، تجرید ، نخستین گام برای تشکیل مفهوم است.