آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آگاهی


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آگاهی

واژه انگلیسی
Awareness

توضیحات
Information. Knowledge. Consciousness ‍‍Criminal investigation department اداره آگاهی Lack of information عدم آگاهی Intelligence officer مأمور آگاهی