آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرخ فراوانی تصادف، میزان تکرار حادثه، میزان وفور حادثه، میزان کثرت وقوع حادثه


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
نرخ فراوانی تصادف، میزان تکرار حادثه، میزان وفور حادثه، میزان کثرت وقوع حادثه

واژه انگلیسی
Accident frequency rate

توضیحات