آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جلوگیری از تصادف، کنترل تصادف، فراوانی تصادف، تواتر حادثه، میزان سانحه، میزان تصادف


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
جلوگیری از تصادف، کنترل تصادف، فراوانی تصادف، تواتر حادثه، میزان سانحه، میزان تصادف

واژه انگلیسی
Accident control

توضیحات