آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دفتر سوانح


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
دفتر سوانح

واژه انگلیسی
Accident book

توضیحات
دفتری که کارکنان کلیه جزئیات مربوط به سوانح صنعتی را در آن ثبت می‌کنند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، مؤسسه‌ها ملزم به نگهداری دفتر حوادث از کار هستند تا به‌عنوان مدرک به شرکت‌های بیمه ارائه دهند.