آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فرمول تجزیه و تحلیل میزان تغییرات استخدام


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
فرمول تجزیه و تحلیل میزان تغییرات استخدام

واژه انگلیسی
Accession rate analysis formula

توضیحات
فرمول تجزیه و تحلیل میزان تغییرات استخدام عبارت است از تعیین نرخ استخدام، محاسبۀ نرخ خروج از خدمت و به دست آوردن تفاضل آنها. در صورتی که نتیجه حاصله مثبت باشد، نشان دهنده افزایش نیروی کار و در صورتی که منفی باشد، نشانگر کاهش نیروی کار در سازمان است.