آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دستیابی، کسب، تحصیل، افزایش، اضافه، اضافه شدن، افزایش در ارزش، افزونی، الحاق، انضمام، ضمیمه، پیوستن، ملحق شدن، به دست آوردن حق یا مقام، استخدام، به‌کارگیری


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
دستیابی، کسب، تحصیل، افزایش، اضافه، اضافه شدن، افزایش در ارزش، افزونی، الحاق، انضمام، ضمیمه، پیوستن، ملحق شدن، به دست آوردن حق یا مقام، استخدام، به‌کارگیری

واژه انگلیسی
Accession

توضیحات