آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش دسترسی، روش دستیابی، روش دسترسی به اطلاعات (اصطلاح حسابداری و مالی)


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
روش دسترسی، روش دستیابی، روش دسترسی به اطلاعات (اصطلاح حسابداری و مالی)

واژه انگلیسی
Access method

توضیحات