آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مؤسسۀ پذیرش، مؤسسۀ قبولی، بانک قبولی نویس، شورای تنزیل، اتاق قبولی


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
مؤسسۀ پذیرش، مؤسسۀ قبولی، بانک قبولی نویس، شورای تنزیل، اتاق قبولی

واژه انگلیسی
Accepting house

توضیحات