آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مؤسسۀ پذیرش، مؤسسۀ قبولی، مؤسسۀ اعتبار پذیرشی، دفتر پذیرش، بانک پذیرشی


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
مؤسسۀ پذیرش، مؤسسۀ قبولی، مؤسسۀ اعتبار پذیرشی، دفتر پذیرش، بانک پذیرشی

واژه انگلیسی
Acceptance house

توضیحات