آفتاب

واژه نامه های آفتاب

میزان کیفیت قابل قبول کالا، سطح کیفیت قابل قبول، درجه مرغوبیت، حد نصاب مرغوبیت، تعیین چگونگی از طریق آمار


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
میزان کیفیت قابل قبول کالا، سطح کیفیت قابل قبول، درجه مرغوبیت، حد نصاب مرغوبیت، تعیین چگونگی از طریق آمار

واژه انگلیسی
Acceptable quality level

توضیحات