آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریۀ پیرو اصل شتاب، الگوی شتاب گرا


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
نظریۀ پیرو اصل شتاب، الگوی شتاب گرا

واژه انگلیسی
Accelerationist theory

توضیحات
بر پایۀ این نظریه، منحنی فیلیپس فقط در کوتاه مدت مصداق پیدا می‌کند و در بلند مدت در سیاست مالی تأثیری ندارد، زیرا بیکاری به میزان طبیعی است و آن را عوامل مالی در بازار کالا و کار معین می‌کند.