آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هزینۀ اولیه، بهای اولیه، قیمت اولیه، هزینۀ نخستین قیمت اصلی، قیمت اولیۀ اقلام دارائی، قیمت اولیۀ یکی از اقلام دارائی، قیمت تمام شدۀ یک واحد، قیمت تمام شدۀ یک دستگاه، بهای تمام شدۀ اولیۀ دارائی ثابت


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
هزینۀ اولیه، بهای اولیه، قیمت اولیه، هزینۀ نخستین قیمت اصلی، قیمت اولیۀ اقلام دارائی، قیمت اولیۀ یکی از اقلام دارائی، قیمت تمام شدۀ یک واحد، قیمت تمام شدۀ یک دستگاه، بهای تمام شدۀ اولیۀ دارائی ثابت

واژه انگلیسی
Aboriginal cost

توضیحات