آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منحنی آباک ، چرتکه؛ جدول


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
منحنی آباک ، چرتکه؛ جدول

واژه انگلیسی
Abacus

توضیحات
نمایش ترسیمی از معادلات تبعی است به شکل خطی یا غیرخطی و دربارهٔ روابطی به‌کار می‌رود که هر جملهٔ آن از جملهٔ پیشین به‌علاوهٔ عددی به‌دست آید