تُنِکه ـ شلوار کوتاهى است که کمر را تا زير ساق پا مى‌پوشاند، و آن‌را هنگام ورزش کردن و کشتى گرفتن مى‌پوشند. تنبان را از يک رويهٔ چرمى يا پارچهٔ ستبر و با لايهٔ آستر کرباسى مى‌دوزند. رويهٔ آن بيشتر به رنگ آبى است، کمر و نشيمن‌گاه و سر دو زانوى تنکه از چرم است روى ران‌هاى تنکه گل و بوته‌هاى بزرگى بيشتر بوتهٔ جقهٔ سر کج قلابدوزى شده است. در فن‌هاى کشتى پهلوانى محل بالاى تنکه را ”بُرج“. و پيش روى تنکه را که زير شکم مى‌افتد ”پيش‌ قبض“ و روى زانو را ”پيش‌کاسه“ يا ”سرکاسه“ و پشت زانو را ”پس کاسه“ مى‌نامند.

لُنگ

لنگى که ورزشکاران در زورخانه استفاده مى‌کنند، همان لُنگى است که در گرمابه به‌کار مى‌رفت. باستانى‌کاران لُنگى روى زير شلوار خود مى‌بندند و در گود مى‌روند.