کشتى کُردى

قديمى‌ترين کشتى در ايران که هنوز هم کاملاً معمول و متداول است و روز به روز بر اهميت آن اضافه مى‌گردد و جنبه‌هاى فنى آن خيره کننده است کشتى کُردى است که بيش از هرجا در خراسان، گرگان و کرمان متداول است و با جوخه (لباس رسمى کشتى کُردي) انجام مى‌گيرد و آستين‌ها را از نو بالا زده و شال کمر بسته به‌خصوص در گردش عيد، جوانان در ميدانى که آراسته با دهل و سرنا و رقص‌هاى محلى است به کشتى مى‌پردازند. اين کشتى بيننده را بى‌اختيار به ياد کشتى‌گيرى سرداران نامى ايران مى‌اندازد در اين کشتى بايد دو مرتبه حريف را مغلوب کرد چنانچه يک به يک مساوى شدند براى مرتبه سوم کشتى مى‌گيرند، کدخداها و پيش‌کسوت‌ها ميدان را اداره مى‌کنند، هر خان سه چهار پهلوان دارد. افت (زمين خوردن) در اين کشتى زمين آمدن به هر صورت مى‌باشد، هر ده و قلعه پهلوانى دارد، در اين صفحات دسته‌ دسته دخترها و زن‌ها با دايره و خواندن سرودهاى محلى حرکت هنگام جوانان ده و قلعه که از دنبال آنان مى‌آيند منتظر هستند که اگر مردى حاضر به کشتى بشود پيش آمده کشتى بگيرند. محل کشتى روى زمين است و حد و حدودى ندارد، ازبکستان و ترکمنستان که يک روز جزء خاک و قلمرو ايران بوده است در آنجا هم اين کشتى متداول مى‌باشد. مهم‌تر آنکه اکنون در آسياى ميانه اين کشتى را کشتى ملى و باستانى خود نام مى‌برند و در اين رشته مسابقاتى انجام مى‌دهند و اغلب کشتى‌گيران آسياى ميانه که داراى عنوان جهانى هستند از اين کشتى اطلاعات مفيدى دارند.

کشتى ترکمنى

که در ترکمن صحرا و قسمتى از خراسان و بلوچستان متداول است. در اين کشتى شرکت کننده فقط حق گرفتن کمر را دارد و دو طرف کمر را مى‌گيرند و يکديگر را مى‌تابانند و از هرگونه زدن فن يا پا انداختن در پاى حريف خوددارى مى‌کنند اين کشتى بسيار زور لازم دارد.

کشتى گيلکى

کشتتى گيلکى يا مازندارنى است که در نقاط شمال ايران متداول است اين کشتى را ابتدا از دور شروع کرده و با ترتيب خاصى نزديک مى‌شوند و پس از قاطى شدن کشتى را با برنامه معمول انجام مى‌دهند و حق ضربه زدن با دست را هم ندارند اين کشتى بسيار جالب است و کشتى‌گيران آن چابک، قوي، موقع‌شناس و مطيع مقررات هستند.

کشتى ايلياتى

رسم اين کشتى آن است که براى گرفتن آن کشتى‌گير شلوار خود را بالا مى‌زند. شالى هم براى جاى دست حريف به کمر خود مى‌بندد و تقريباً به شکل کشتى باستانى کشتى مى‌گيرند و از فنون باستانى هم استفاده مى‌کنند اين کشتى در سرتاسر ايلات مغرب و جنوب ايران و مرکز مرسوم است.

کُشتى باستانى

اين کشتى از انواع ديگر مهم‌تر مى‌باشد و در ورزش‌خانه‌ها و ميدان‌هاى رسمى انجام گرفته کشتى باستانى اهميت به‌سزائى دارد و پهلوانان پايتخت در اين رشته کشتى است که انتخاب مى‌شوند و از مزاياى آن بهره‌مند مى‌گردند و مورد تشويق قرار مى‌گيرند، کشتى پهلوانى نيز همين کشتى باستانى است.