بهره‌بردارى مطلوب از مراتع عشايرى ـ مراتع منبع اصلى خوراک دام در ايران است که با مساحتى حدود ۹۰ ميليون هکتار سالانه مورد تعليف حدود شصت ميليون واحد دامى قرار مى‌گيرد. چنين برآورد مى‌شود که توليد کل علوفه اين مراتع مى‌تواند چهل و هشت ميليون واحد دامى را تغذيه کند، بنابراين در حال حاضر حدود ۱۲ ميليون سر افزون بر حداکثر برداشت مجاز از مراتع موجود استفاده مى‌نمايد. از سوى ديگر با افزايش جمعيت تقاضاى سرانه دام و محصولات دامى فزونى مى‌يابد و در نتيجه فشار تخريبى بر مرتع بيش از پيش مى‌گردد.


- جماعت‌هاى عشايرى ايران که روزگارى با برخوردارى از آزادى نسبي، دارائى دامى و دسترسى به محصولات دامى به‌خوبى و خوشى و سرافرازى مى‌زيستند اکنون به حاشيه اجتماع و اقتصاد ايران رانده شده‌اند و اين روند حاشيه‌اى رو به تشديد است.


دامدارى عشايرى که طى قرن‌ها به چراگا‌ه‌هاى وسيع و بعضاً غنى متکى بوده اکنون با مشکل تعليف روبه‌رو است. علت اين امر آن است که بيشتر چراگاه‌ها و بيشتر از همه چراگاه‌هاى خوب زير کشت رفته و به‌خصوص به کشت‌زارهاى ديم تبديل شده است. از ويژه‌نامه فصل‌نامه عشايرى ذخاير انقلاب جامعه عشايرى ايران با داشتن سوابقى بسيار طولانى در تاريخ فرهنگى اين مرز و بوم همواره يکى از بزرگ‌ترين توليد کنندگان دام کشور بود. اين جامعه که در گذشته اکثريّت جمعيت ايران را تشکيل مى‌داد به مرور زمان رو به نقصان نهاد، به‌طورى که در طول ۲۰ سال تقريباً نيمى از عشاير زندگى کوچ‌رَوى را رها نموده و عمدتاً به حاشيهٔ شهرها و روستاها روى آوردند و در استان لرستان علاوه بر هجوم به‌سوى شهرها به‌تدريج سکونتگاه‌هائى در قلمرو ايلى با فضاهاى خارج از دسترس ايجاد نمودند که نه شباهت به زندگى روستائى دارد و نه اصالت نظام و شيوه عشايرى را حفظ کرده‌اند.