به‌طور کلى عشاير را مى‌توان به دو تيپ متمايز از يکديگر تقسيم نموده که هر کدام داراى سازمان اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، نحوه کوچ، زمان کوچ، مسير کوچ، مسافت کوچ، سرپناه و...، کاملاً متفاوت از ديگرى است اين دو عبارتند از: