حدود ۱۰% جمعيت کل عشاير کشور ما در اين منطقه گذران معيشت مى‌نمايند و استان کرمان پنجمين استان از نظر جمعيت و از نظر تعداد ايلات و طوايف مستقل، در رديف اول قرار دارد. به‌طورى که هم‌اکنون ۲۷ ايل و ۴۱ طايفه مستقل در اين منطقه به اين شيوه، گذران معيشت مى‌نمايند که هر کدام در يک سازمان‌بندى اجتماعى سلسله مراتبى به چند يا چندين ردهٔ کوچک‌تر تقسيم مى‌شوند.


”... در گذشته فقط اقوام کوچ و بلوچ (کوچمى‌ها و بلوچ‌هاى فعلي) در اين منطقه مى‌زيستند. اما به مرور زمان بر تعداد اين ايلات و طوايف افزوده گرديده است. ايلات و طوايف فعلى به غير از بقاياى کوچ‌ها و بلوچ‌ها، به مرور زمان از نقاطى ديگر چه به‌صورت تبعيد يا با اهداف ديگر به اين منطقه روى آورده و سفرهٔ زندگى گسترده‌اند. فرهنگ، گويش، آداب و رسوم، شيوهٔ کوچ، نوع کوچ و ... در هر ايل و طايفهٔ مستقل، متفاوت از ديگرى است. در اين منطقه عشاير فارس، بلوج، ترک، کرد، لر، عرب وجود دارند که در استان‌هاى ديگر کشورمان کمتر اين گوناگونى و ترکيب وجود دارد. با اين حساب، ايلات و طوايف اين استان، ترکيبى است از تمام عشاير کشور ما، به‌جز ترکمن‌ها.


در يک نگاه کلي، ايلات و طوايف اين منطقه به ۴ دسته تقسيم مى‌شوند که عبارتند از:


۱. عشايرى که از قديم‌الايام در اين منطقه بوده‌اند، مانند کوچ‌ها و بلوچ‌ها.


۲. مهاجرين: ايلات و طوايفى هستند که از جاهاى ديگر، با استان‌هاى هم‌جوار، از جمله استان فارس، به‌دلايل مختلف از جمله درگيرى‌هاى قومى و... از ايل و تبار خود بريده و در اين منطقه پرسهٔ زندگى گسترد‌ه‌اند. ايل‌هاى سليماني، لک، مهنى و چند ايل ديگر از آن جمله هستند. به‌عنوان نمونه، گفته مى‌شود که ايل لک در حدود ۱۱۰۰ شمسى (۲۶۸ سال پيش) از منطقه فارس به کرمان مهاجرت کرده‌اند.


۳. مهاجمين: عمدة شامل طوايف عربى است که در گذشته و دوران گسترش اسلام، به کشور ايران هجوم آورده و هرکدام در مناطقى رحل اقامت افکندند. بقاياى آنها هنوز در منطقه وجود دارد، ولى گويش‌ها و فرهنگ آنها تحت تأثير فرهنگ منطقه، دگرگون شده، چنانکه امروزه تنها اسم عربى يدک مى‌کشند.


۴. ايلات و طوايف تبعيدي: در گذشته که حکومت معمولاً در دست قدرت‌هاى ايلى و قبيله‌اى مى‌چرخيد براى سرکوبى ساير قدرت‌هاى ايلى و مهار آنها با توجه به اصل تفرقه بينداز و حکومت کن، اقدام به کشت و کشتار و از هم پاشيدن و تبعيد ايلات بزرگ و متمرد مى‌کردند که در کشور ما از اين‌گونه بسيار صورت پذيرفته است. در کرمان افشارها، لک‌ها، بچاقچى‌ها و چند ايل و طايفهٔ ديگر از آن جمله هستند. به‌عنوان مثال، ايل بچاقچى‌ بنا به گفته افراد پير و مطلع ايل، توسط نادرشاه از فره‌داغ آذربايجان به سرزمين کرمان تبعيد شدند. هم‌چنين ايل افشار مشهور است که در زمان سلطنت شاه طهماسب صفوى به سرزمين کرمان اجباراً کوچ‌ داده‌ شدند.